Statut Stowarzyszenia „Chorzowski Klub Rowerowy”

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie „Chorzowski Klub Rowerowy”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Chorzowski Klub Rowerowy lub Stowarzyszenie ChKR.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chorzów.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Chorzów i województwa śląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników (w tym członków Stowarzyszenia) lub zlecać zadania innym podmiotom.
§7
Stowarzyszenie może posiadać własne logo. pieczęć, flagę, odznakę oraz elementy własnej identyfikacji wizualnej.

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

§8
Celem Stowarzyszenia jest:
a. Organizowanie rowerowych wycieczek i wyjazdów oraz wydarzeń o charakterze turystycznym, sportowym, społecznym i kulturalnym;
b. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej;
c. Integrowanie i rozwój środowiska rowerowego w Polsce;
d. Działania na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom;
e. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów;
f. Edukacja w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego;
g. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
h. Promocja miasta Chorzów;
i. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
j. Działalność w sterze turystyki i krajoznawstwa;
k. Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
I. Działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
m. Działalność charytatywna;
n. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
o. Promocja i organizacja wolontariatu;
p. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
q. Działania na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

§9
1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację wycieczek rowerowych oraz dłuższych rowerowych wypraw o charakterze turystycznym i krajoznawczym;
b. organizację rowerowych eventów oraz spotkań i rajdów integracyjnych;
c. organizację spotkań podróżniczych, pokazów i prelekcji;
d. organizację wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, społecznym, w tym promujących aktywny wypoczynek;
e. organizację szkoleń i prelekcji z zakresu turystyki rowerowej, bezpieczeństwa rowerzystów, przepisów ruchu drogowego i innych;
f. udział w rowerowych wydarzeniach i zawodach rowerowych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim;
g. reprezentowanie Chorzowa podczas rowerowych wydarzeń i zawodów;
h. współpracę z organizacjami społecznym, w tym organizacjami o podobnym zakresie działalności;
i. współpracę z instytucjami miejskimi, władzami miasta, służbami porządkowymi;
j. wspieranie i udział w wydarzeniach o charakterze charytatywnym:
k. promocję Chorzowa (historii, zabytków, walorów turystycznych i krajoznawczych) oraz regionu śląskiego;
l. gromadzenie środków na realizację celów i działań Stowarzyszenia;
m. promocję Stowarzyszenia i jego działań;
n. podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

§10
Działalność wskazana w paragrafie 8 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia

§11
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce stałe miejsce zamieszkania), posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz zaakceptuje jego Statut.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się poprzez:
a. dobrowolne zgłoszenie na piśmie – wypełnienie Deklaracji Członkowskiej;
b. opłacenie składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.

§12
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. uczestników,
d. honorowych.

§13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba powyżej 18 roku życia, przyjęta przez Zarząd. Członek zwyczajny posiada wszystkie uprawnienia i zobowiązany jest działać zgodnie ze Statutem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały, podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3. Od decyzji odmownej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym zakresie jest ostateczna. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
4. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§14
1. Członkiem wspierającym może być osoba powyżej 18 roku życia lub osoba prawna przyjęta przez Zarząd, która deklaruje jedynie chęć wspierania działań Stowarzyszenia drogą opłacania składek oraz ewentualnie innymi formami wsparcia bez obowiązku czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

§15
1. Członkiem uczestnikiem może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Członek uczestnik może za zgodą rodziców/opiekunów być przyjęty do Stowarzyszenia. Członek uczestnik posiada prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Uczestnik z chwilą ukończenia 18 roku życia uzyskuje wszystkie prawa członka zwyczajnego.
2. Członkiem uczestnikiem staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

§16
1. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
2. Tytuł nadany może być osobie będącej członkiem Stowarzyszenia za wybitny wkład pracy dla dobra Stowarzyszenia, po upływie minimum 2 lat członkostwa lub w szczególnych przypadkach, może być nadany osobie niebędącej Członkiem Stowarzyszenia.
3. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia.
4. Członkowie Honorowi mogą na wniosek Zarządu uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§17
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków (nie dotyczy członków honorowych, uczestników i wspierających),
b. udziału w pracach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
c. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e. reprezentowania Stowarzyszenia podczas zewnętrznych zawodów, rajdów oraz wszelkich imprez rowerowych, sportowych i turystycznych.

§18
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a. przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia.
b. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia (nie dotyczy członków honorowych i wspierających).
c. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
d. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
e. propagowanie kultury rowerowej i innych form aktywnego wypoczynku,
f. uczestniczenie w Walnych Zgromadzeniach (nie dotyczy członków honorowych, uczestników i wspierających),
g. pozyskiwanie nowych członków,
h. promocja Stowarzyszenia i jego działań,
i. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,

§19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków.
b. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka,
e. wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
– niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
– rażącego nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Statutu,
– działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd zwyczajną większością głosów w drodze uchwały. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego pisemnie.
3. Zarząd przed podjęciem uchwały o wykluczeniu umożliwia zainteresowanemu złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście podczas posiedzenia Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwala Walnego Zebrania jest ostateczna.
5. Postanowienia powyższych punktów stosuje się do wszystkich rodzajów członkostwa w Stowarzyszeniu.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

§20
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§22
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Członkowie pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Założycieli Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą swoją funkcję pełnić przez kolejne kadencje.
4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
5. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:
a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b. pisemnego zrzeczenia się udziału we władzach Stowarzyszenia.
c. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§23
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równego rozłożenia głosów prawo do rozstrzygnięcia ma Prezes w przypadku Zarządu. Przewodniczący Komisji w przypadku Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczący Zebrania w przypadku Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków
§24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku. jako sprawozdawcze, i co 3 lata. jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
d. w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 13 ust. 3.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub zadania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§25
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
b. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie Statutu i jego zmian,
d. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
e. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
f. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
g. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
h. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i. kontrola działań podjętych przez Zarząd.
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu,
k. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
l. nadawanie tytułu Członka Honorowego.

Zarząd
§26
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 3 do 4 osób. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Prezesa i Vce-Prezesów. W razie potrzeby Zarząd może zdecydować o przyznaniu innych funkcji.
3. Członkowie Zarządu pełnią swą funkcję społecznie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.
5. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność 2/3 członków Zarządu.

§27
Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków,
c. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
d. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e. składanie sprawozdań z działalności Zarządu.
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§28
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 -3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a. będące członkami Zarządu Stowarzyszenia, pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b. skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo podatkowe.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swą funkcję społecznie.

§29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności kontrola merytoryczna i finansowa, a także okresowa kontrola opłacania składek członkowskich,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa

§30
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, należności od sponsorów,
c. dotacje, subwencje, granty, udziały, lokaty,
d. dochody z majątku stowarzyszenia,
e. dochody z działalności odpłatnej,
f. inne źródła.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Następujące decyzje Zarządu Stowarzyszenia, dotyczące majątku, wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10 000zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość.
5. Członkom Stowarzyszenia oraz jego organom zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów, pracowników oraz osób. z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów oraz pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c. wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów oraz pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych

§31
1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes. Wiceprezes lub osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Umowy, zobowiązania i inne dokumenty o charakterze majątkowym lub finansowym wymagają podpisu dwóch osób. w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Pozostałe dokumenty w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.
Rozdział VI
Zmiana Statutu Stowarzyszenia

§32
1. Zmiany Statutu Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
2. Wniosek o zmianę Statutu musi być wpisany w porządek obrad Walnego Zebrania, nie może być zgłoszony jako wniosek w trakcie Zebrania.
3. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga zgłoszenia do organu rejestracyjnego. 

Rozdział VII Rozwiązanie Stowarzyszenia

§33
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Walne Zebranie określi sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami majątku są członkowie Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§34
1. Wszystkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne, o ile nie należą do innych władz, ustala Zarząd w postaci uchwał i regulaminów.
2. Ustalenia wymienione w ust. 1 mogą być zmienione jedynie przez Walne Zebranie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 24.01.2018 r. Podpisano:
Prezes Zarządu
V-Prezes Zarządu
V-Prezes Zarządu .